ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยการจัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 2)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรท่าฉาง จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจ (ครั้งที่ 2) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนและนำไปจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองผู้จัดการ ธกส. สาขาท่าฉาง ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.