ร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2563


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงข่าวสาร ข้อราชการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1)โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
2) ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
3)ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19
4) สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรมส่งเสริมการเกษตร ภาคใต้) ครั้งที่ 1 รวมทั้งได้พบปะพูดคุยตอบข้อซักถามของเกษตรกร ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.