จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฏร์ธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ และถ่ายทอดสู่เกษตรกรท่านอื่นต่อไป มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)หลัก หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.