ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณ ประจำปี 2563 และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา อาทิเช่น การให้บริการทะเบียนเกษตรกรเพื่อป้องกันและลดขอร้องเรียนร้องทุกข์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ทบทวนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 การอยู่เวรยามในช่วงวันหยุด เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.