ร่วมจัดทำคลิปวิดีโอ เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย จัดทำคลิปวิดีโอ เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์การเรียรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิก ผักคอนโด หมู่ที่ 2 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.