อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน เช่น การให้น้ำ การวิเคราะห์ดิน-ใบปาล์มน้ำมัน การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมัน และเเนวทางการจดบันทึกสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.