ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้แก่โครงการต่างๆ ตามระบบระบบส่งเสริมการเกษตร โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.