ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แผนงานที่ 3.2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยมีคณะทำงาน OT ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอความต้องการฯ วิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม เสนองบประมาณ 999,250 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.