สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้มีเกษตรกรผู้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ จำนวน ทั้งสิ้น 150 ราย ซึ่ง ประกอบด้วย ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม และเป็นเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.