ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team)

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน Operation Team (OT) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีคณะทำงาน OT ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอความต้องการพัฒนาฯ อำเภอท่าฉาง มีแปลงใหญ่จำนวน 3 แปลง เสนองบประมาณ 9 ล้านบาท และ ศพก. (ศูนย์หลัก) จำนวน 1 ศูนย์ เสนองบประมาณ 500,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.