ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมของนายกฤษณะ เริกตุลา Young Smart Farmer อำเภอท่าฉาง ทั้งนี้ได้แนะนำระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS พร้อมได้มอบต้นกล้ามะเขือที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ต้านภัยวิกฤติ Covid-19

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.