ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบพื้นที่ตำบลปากฉลุย และตำบลท่าเคย ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 ได้ร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ พร้อมนี้ได้มอบต้นกล้ามะเขือที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และสมาชิกโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารต้านโควิด พร้อมนี้ที่ประชุมยังมีการสาธิต ทบทวน เน้นย้ำให้เกิดความเคยชินในการล้างมือด้วยเจล ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและรับผิดชอบสังคม ภายใต้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าเคย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.