ติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้) สำหรับแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง เพื่อให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.