ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณ ประจำปี 2563 และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งร่วมกันวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.