มอบต้นกล้าผักเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ส่งมอบต้นกล้าผักที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประธานศพก.และประธานแม่บ้านเกษตรกร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมให้คำแนะนำการปลูกและการดูแลรักษา เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ต้านภัยวิกฤติ COVID 19

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.