ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามของเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเกษตรกรมาขอรับบริการ จำนวน 126 ราย -โดยสรุปผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดข้อมูล วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของอำเภอท่าฉาง มีเกษตรกรทั้งหมด 7,837 ครัวเรือน ปรับปรุงแล้ว 7,176 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.56 ซึ่งในวันนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุดเคลื่อนที่เร็วฯ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจัดระเบียบ และคัดกรองเกษตรกรที่มาขอรับบริการ ตามมาตรการความปลอดภัย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.