ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามของเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสรุปผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดข้อมูล วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ของอำเภอท่าฉาง มีเกษตรกรทั้งหมด 7,815 ครัวเรือน ปรับปรุงแล้ว 6,984 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.37 ซึ่งในวันนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจัดระเบียบ และคัดกรองเกษตรกรที่มาขอรับบริการ ตามมาตรการความปลอดภัย

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.