ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และเร่งติดประกาศรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมและยังไม่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ Covid-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เปิดให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามของเกษตรกร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนี้ ได้ดำเนินการนำส่งข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562-2563 (กลุ่มเป้าหมายที่ 1) และรายชื่อเกษตรกรที่ยังไม่ได้มาติดต่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (กลุ่มเป้าหมายที่ 2,3) ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ Covid-19 ให้กับทางผู้นำชุมชนเพื่อติดประกาศประชาสัมพันธ์ และเร่งติดตามให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤษภาคม 2563

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.