ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอท่าฉาง เปิดให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามของเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเกษตรกรมาขอรับบริการจำนวน 8 ราย และส่วนใหญ่พบว่าเป็นเกษตรกรรายใหม่ ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (กลุ่มที่ 3)
– โดยสรุปผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดข้อมูล วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ของอำเภอท่าฉาง มีเกษตรกรทั้งหมด 7,768 ครัวเรือน ปรับปรุงแล้ว 6,634 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.40

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.