ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายถาวร ศรีประจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ในการให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 รวมทั้งได้พบปะพูดคุยตอบข้อซักถามของเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ ทั้งนี้ได้มีมาตรการการปฏิบัติงานอย่างรัดกุมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 95 ราย โดยสรุปผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ของอำเภอท่าฉาง มีเกษตรกรทั้งหมด 7,756 ครัวเรือน ปรับปรุงแล้ว 6,540 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 84.32

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.