ปลูกจริง ทำจริง เป็นตัวอย่างร่วมขับเคลื่อนปฎิบัติการ QUICK WIN 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมขับเคลื่อนปฏิบัติการ QUICK WIN 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามกิจกรรมผู้นำทำก่อน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าฉาง ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน เน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อรอดพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อีกทั้งยังสร้างสุขให้ครอบครัวด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.