ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอท่าฉาง ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยตอบข้อซักถามของเกษตรกร ทั้งนี้ได้มีมาตรการการปฏิบัติงานอย่างรัดกุมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเกษตรกรมีรับบริการจำนวน 112 ราย โดยสรุปผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดข้อมูล วันที่ 29 เมษายน 2563 ของอำเภอท่าฉาง มีเกษตรกรทั้งหมด 7,756 ครัวเรือน ปรับปรุงแล้ว 6,493 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 83.72

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.