ใส่ใจให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563


นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง
ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอท่าฉาง ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อรับบริการ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยตอบข้อซักถามของเกษตรกร ทั้งนี้ได้มีมาตรการการปฏิบัติงานอย่างรัดกุมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเกษตรกรมีรับบริการจำนวน 130 ราย โดยสรุปผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดข้อมูล วันที่ 26 เมษายน 2563 ของอำเภอท่าฉาง มีเกษตรกรทั้งหมด 7,738 ครัวเรือน ปรับปรุงแล้ว 6,325 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.74

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.