ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน


นายถาวร ศรีประจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายถาวร ศรีประจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้) สำหรับแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง พร้อมทั้งให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาที่กำหนด และดูแลตนเองให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.