ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์


นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมประจำสัปดาห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณ ประจำปี 2563 และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปี 2563 (งวดที่ 6) และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อรับบริการที่สำนักงานฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.