ติดตามการดำเนินงานทะเบียนเกษตรกรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน


นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายถาวร ศรีประจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่กำหนด ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้มารับบริการและตอบข้อซักถาม พร้อมนี้ ได้สาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี การปฏิบัติดูแลตนเองให้ปลอดภัยกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.