ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง

วันที่ 13 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เพื่อวางแผน ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งติดตาม และวางแผนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปี 2563 (งวดที่ 6) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.