Big Cleaning Day


นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและฉีดแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวต่างๆภายในสำนักงาน พร้อมทั้งวางเจลทำความสะอาดมือให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้ามาติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.