พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้


จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยครั้งที่ 2 ได้มีการจัดเวทีสรุปผลหลังการฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมทั้งวางแผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี Young Smart Farmer อำเภอท่าฉางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.