ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ และให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563


ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร เพื่อชี้แจงแนวทางการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร เพื่อชี้แจงแนวทางการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 พร้อมทั้งให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.