ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563


ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 พร้อมทั้งให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.