จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 อำเภอท่าฉาง


นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรเภอท่าฉาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day)

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรเภอท่าฉาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) ปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า(ศพก.) เครือข่าย หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ภายในงานแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ การทำบัญชีฟาร์ม การป้องกันโรค แมลงและสัตว์ศัตรูปาล์มน้ำมัน อาชีพเสริมในสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตร อีกทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.