ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม


นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำ ครั้งที่ 4/2563โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางร่วมด้วย เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ให้บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ฌโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.