ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ มีเกษตรกรเข้ารับบริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.