ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพสู่มาตรฐาน RSPO

นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพดี โดยได้รับเกียรติจากกรมวิชาการเกษตรเป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องมาตรฐานการรับรองเกษตรกรรายย่อยของ RSPO การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน และวิทยากรจากพัฒนาการอำเภอท่าฉาง ร่วมบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มที่ดีเพื่อการพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.