ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง

นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พบปะเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง เพื่อแจ้งข่าวสารข้อราชการต่างๆ ซึ่งในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางได้ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนเกษตรกรให้เกษตรกรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2563 การรณรงค์ไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งพร้อมทั้งแนะนำการปลูกการพืชใช้น้ำน้อยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.