ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

นางสาวราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอท่าฉาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานตัวข้าราชการย้ายมาใหม่ พร้อมทั้งชี้แจงข่าวสาร ข้อราชการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ขอให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด
2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันส่งตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63
ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.