เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าแปลงปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรยังไม่ประสบปัญหาขาดน้ำ และยังมีปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำสำรอง คาดว่าเพียงพอจนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิต

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.