จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อน ศพก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาย 1)


ผู้เข้าร่วม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อน ศพก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาย 1)

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง เป็นประธานดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อน ศพก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สายที่ 1)โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉางกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อน ศพก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาย 1)
ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอท่าชนะ อำเภอวิภาวดี และอำเภอไชยา จำนวน 35 ราย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรและขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายฯ
  2. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
  3. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer/Young Smart Farmer)
  4. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
  5. ศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
    ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมนี้ นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้ชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานโครงการในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสุราษฎร์ธานี ต่อไป
This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.