เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันสู่การผลิตตามมาตรฐาน RSPO

นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งตกผลึกความคิดและแนวทางในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการการผลิต เพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ปลูกของเกษตรกร และเตรียมความพร้อม สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับการผลิตสู่มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมัน RSPO ต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.