ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนากลุ่มแม่บ้านให้เข้มแข็ง ด้วยกิจกรรมและการบริหารจัดการที่ดี


นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านคชาธาร

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านคชาธาร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งแนะนำการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็น smart group ต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.