พัฒนาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน


นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานการดำเนินโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานการดำเนินโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ จัดอบรม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักบ้านเสวียด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเดินทางทัศนศึกษาศึกษาดูงานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS ณ ตำบลป่าร่อน ตำบลช้างขวา และ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักบ้านเสวียดเข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญและสนใจในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ในการผลิตการเกษตรสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ จำนวน 45 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.