เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร


นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยมาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านน้ำพุ เข้าร่วม จำนวน 15 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.