เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี การเกษตรที่ดีต้องมีเครือข่าย


การใช้ปุ๋ยเคมี และบริการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลท่าเคย

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดอบรมเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตรได้ให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี และบริการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลท่าเคย เน้นส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีวิทยากรจากโรงงานและผู้ประกอบการลานเท ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการตลาดปาล์มน้ำมันให้ครบวงจรการผลิตทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อความยุติธรรมและความมั่นคงในอาชีพ

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.