พัฒนาอาชีพการเกษตรให้มั่นคง ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่


นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Collaborative Farm) เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลแก่สมาชิกกลุ่ม พร้อมกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนากลุ่มแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพารา ณ สกย.บ้านบางคราม หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วม จำนวน 33 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.