จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)


เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 24 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.