Daily Archives: 2021-09-30

ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต (ด้านปศุสัตว์) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวจีรนุช เกลี … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต (ด้านปศุสัตว์) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่