Daily Archives: 2021-09-20

ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจีรนุช เกลี … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่

ร่วมประชุมบูรณาการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินด … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ร่วมลงพื้นที่ประชุมหารือเเนวทางพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายศักดาพร รัตนสุ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมลงพื้นที่ประชุมหารือเเนวทางพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายธวัช วรรณดี นั … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้