Monthly Archives: กันยายน 2021

ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต (ด้านปศุสัตว์) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวจีรนุช เกลี … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต (ด้านปศุสัตว์) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายธวัช วรรณดี นั … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางใจทิพย์ ด่านปร … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจีรนุช เกลี … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่

ร่วมประชุมบูรณาการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินด … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ร่วมลงพื้นที่ประชุมหารือเเนวทางพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายศักดาพร รัตนสุ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมลงพื้นที่ประชุมหารือเเนวทางพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายธวัช วรรณดี นั … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวมลฤดี สวัสด … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวมลฤดี สวัสด … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวมลฤดี สวัสด … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่