Daily Archives: 2021-07-09

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลโตนด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลโตนด